Latin name:


Common Name:

Adult Size:

Distribution:

Antaresia perthensis


pygmee python

70 cm on average

Australia